Warning: The magic method Cookie_Notice::__wakeup() must have public visibility in /home/tropicieleex/ftp/felinski/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 119
„Moja Woda” - Burmistrz Miasta Świdwin
Informacje

„Moja Woda”

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki. 1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”.

„Moja Woda” to program, który pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Dzięki tym inwestycjom zostanie zatrzymanych 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. Co oznacza, że ten milion metrów sześciennych wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych– podkreśla minister klimatu Michał Kurtyka.

Cel i budżet programu

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Zakres finansowanych inwestycji

Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Czas trwania programu

Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

O programie

„Moja Woda”  to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Zatrzymując wodę deszczową oszczędzasz pieniądze
i chronisz środowisko przed suszą

Szacuje się, że podczas 20 minutowego deszczu, z dachu o powierzchni 120 m2 można zebrać nawet 360 litrów wody!

Polska jest krajem ubogim w wodę i zagrożonym w przyszłości suszą. Na jedną osobę w naszym kraju przypada zaledwie 1600 m3 wody rocznie (a w czasie suszy poniżej 1000 m3). Dla porównania inny mieszkaniec Europy ma do dyspozycji w ciągu roku 4500 m3 wody. To oznacza, że powinniśmy jeszcze bardziej dbać o każdą jej kroplę. W gospodarstwie domowym istnieje wiele sposobów na zastąpienie „kranówki”.

Jak to zrobić?

  • Montując instalacje służące pozyskiwaniu i magazynowaniu wody deszczowej, np. zbiorniki na deszczówkę.

Korzyścią tych rozwiązań jest wykorzystanie wody deszczowej np. do podlewania ogrodu – dbanie o roślinność ma pozytywny wpływ na zatrzymanie wody bez ponoszenia kosztu za wodę pobieraną z sieci.

Zbiorniki do magazynowania wody deszczowej:
podziemne i naziemne.

Poprzez instalacje do retencjonowania wody, np. stawy i oczka wodne, studzienki chłonne, ogródki deszczowe.

Korzyścią tych rozwiązań jest zatrzymanie wody deszczowej, która ulega samoczynnemu rozsączaniu, wpływając na poprawę warunków wodnych w glebie, dodatkowo poprawia się mikroklimat otoczenia naszego domu oraz walory krajobrazowe.

Instalacje i obiekty służące retencjonowaniu wód:
stawy, ogródki deszczowe, oczka wodne.

  • Budując własne ujęcia wody, np. studnie głębinowe, studnie abisyńskie, a także zmieniając powierzchnie przepuszczalne na nieprzepuszczalne, np. eko-kraty i powierzchnie zadarnione.

Korzyścią tych rozwiązań jest zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej – brak kosztów związanych z korzystaniem z wodociagów (w przypadku studni) oraz zatrzymanie wody opadowej w komórkach eko-maty.

Ujęcia wody i inne rozwiązania:
studnie głębinowe, abisyńskie, eko-kratka.


JAK MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 – 2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie, określone są w treści Programu stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w Regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1)    Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://wnioski.wfos.szczecin.pl (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”.
2)    Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW OFERTA DOFINANSOWAŃ odnośnik PROGRAMY I KONKURSY – WNIOSKI) po zalogowaniu w portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
3)    Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
4)    Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:
 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 
lub
 
Biuro Koszalin
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
 
 
w godzinach jego pracy tj. 8:00-15:00.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.szczecin.pl.

W przypadku pytań dotyczących naboru wniosków do Państwa dyspozycji są pracownicy Funduszu:
w Biurze Szczecin:

•    Pani Sylwia Szarkowska – tel. 91 48-55-133
•    Pani Monika Kamińska-Kierzkowska – tel. 91 48-55-112
•    Pani Julia Szałabawka – tel. 91 48-55-127
•    Pani Olga Czerwińska – tel. 91 48-55-115
•    Pan Robert Kołodziejczyk – tel. 91 48-55-131

w Biurze Koszalin:
•    Pani Emilia Jankiewicz – tel. 94 34-67-214

 
 
Załączniki:
Dostęp do URL (https://wnioski.wfos.szczecin.pl/)Złóż wniosek[Portal Beneficjenta]0.1 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - aktualne.pdf)Ogłoszenie o naborze do programu [Ogłoszenie]162 Kb
Pobierz plik (Program priorytetowy Moja Woda.pdf)Program priorytetowy „Moja Woda”[Opis]457 Kb
Pobierz plik (Regulamin Moja Woda WFOŚiGW w Szczecinie_.pdf)Regulamin Moja Woda WFOŚiGW w Szczecinie_.pdf[Regulamin programu Moja Woda]233 Kb

 

źródła:
https://www.gov.pl/web/klimat/rusza-nabor-w-programie-moja-woda
https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/pozyczki-i-kredyty/pozyczka-nasza-woda
https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/moja-woda.html