Warning: The magic method Cookie_Notice::__wakeup() must have public visibility in /home/tropicieleex/ftp/felinski/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 119
Konkurs "Zielony Świdwin" - Burmistrz Miasta Świdwin
Informacje

Konkurs „Zielony Świdwin”

REGULAMIN I KONKURSU „Zielony Świdwin”

 

 1. Organizatorami I Konkursu „Zielony Świdwin”, zwanego dalej Konkursem jest Burmistrz Miasta Świdwin. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy Świdwina (osoby fizyczne) oraz podmioty (osoby prawne) prowadzące działalność na terenie Miasta Świdwin. Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi:
 2. Balkonów, loggii i okien;
 3. Ogródków przydomowych;
 4. Budynków i terenów ogólnodostępnych (np. placów, parków, zieleńców i ogrodów jordanowskich, terenów wokół hoteli, kawiarni, restauracji, szkół, przedszkoli, instytucji kulturalnych i naukowych);
 5. Osiedli mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych).
 6. Komisję powołuje Burmistrz Miasta Świdwin, przy czym liczyć będzie ona nie więcej niż 7 członków. Komisje będą podejmować decyzję zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji- Burmistrza Miasta Świdwin.

III. Przy ocenie obiektów szczególną uwagę Komisje będą przykładać do aspektów estetycznych i ekologicznych zgłoszonych obiektów, w tym zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.

1.W Konkursie nie biorą udziału obiekty przygotowane przez członków Komisji Konkursowej oraz osób zaangażowanych w organizację Konkursu;

 1. Kompozycje z kwiatów sztucznych nie biorą udziału w Konkursie;
 2. Obiekt zaniedbany pod względem ogrodniczym ulega dyskwalifikacji;
 3. Rozwieszona bielizna lub bałagan panujący na balkonie lub w okolicy obiektu dyskwalifikuje obiekt;
 4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz budynki oceniane będą jako całość;

6.Przy ocenie obiektów szczególną uwagę Komisje będą przykładać do aspektów estetycznych i ekologicznych zgłoszonych obiektów, w tym zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 1. Zasady udziału w Konkursie:
 2. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie Miasta Świdwin.

2.Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacją jego warunków.

3.Właściciel przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie stosownego formularza zgłoszenia.

4.Formularz zgłoszenia w formie papierowej, należy dostarczyć wraz z co najmniej dwoma zdjęciami na płycie CD lub DVD na adres Urzędu Miasta Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin lub przesłać na adres e-mail ratusz@swidwin.pl.

 1. Załączenie zdjęć do zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika pełni praw do ich wykorzystania.
 2. Zdjęcia załączone do zgłoszenia powinny być zapisane w formacie JPG wraz z opisem (dłuższy bok min. 1600 pikseli); dopuszcza się załączenie zdjęć w formie odbitek (min. 13 cm x 18 cm) na papierze fotograficznym.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznanie dyplomów i nagród odbędzie się w terminie 14września 2019 r. podczas Dożynek Powiatowych 2019r.
 4. Określone w regulaminie terminy mogą ulec zmianie ze względu na ważną przyczynę natury społecznej, organizacyjnej, bądź związaną z działaniem siły wyższej.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody:
 6. Na publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć załączonych do zgłoszenia, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych;
 7. Na utrwalenie obiektu zgłoszonego do Konkursu, podczas objazdów Komisji Konkursowej;
 8. Na utrwalenie wizerunku uczestnika bądź osoby go reprezentującej podczas objazdów Komisji Konkursowej oraz podczas uroczystości wręczenia nagród;
 9. Zgody, o których mowa w ppkt 2 i 3 dotyczą utrwalenia dowolną techniką oraz wielokrotnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wykorzystania takiego utrwalenia poprzez zwielokrotnienie dowolnymi technikami i rozpowszechniania wszelkimi dostępnymi środkami i w dowolny sposób w celach promocyjnych Konkursu.

VIII. 1. Administratorami danych osobowych Uczestników  jest Miasto Świdwin z siedzibą przy pl. Konstytucji 3 Maja 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych związanych z Konkursem (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ze zm. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS „Zielony Świdwin”

 

DANE WŁAŚCICIELA/OPIEKUNA/ZARZĄDCY OBIEKTU

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Pełna nazwa firmy/instytucji …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny …………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………

W jaki sposób jest Pani/Pan związana/y z obiektem ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (jeśli zgłaszający nie jest właścicielem, opiekunem ani zarządcą zgłaszanego obiektu)

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu…………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………….

 

INFORMACJE O ZGŁOSZONYM OBIEKCIE

Nazwa ulicy/alei/placu …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer budynku (jeżeli dotyczy) …………………………………………………………………………………………….

Numer lokalu (jeżeli dotyczy) ………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy (jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………………………………….

Rodzaj obiektu 

□ balkon     □ loggia        □ okno      □ ogródek przydomowy           □ budynki i tereny ogólnodostępne
□ osiedla mieszkaniowe    □ inne formy zieleni miejskiej               □ inne* (prosimy o wpisanie rodzaju ) ………….

Występujące gatunki roślin

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lokalizacja obiektu (prosimy o podanie piętra, strony budynku lub innych cech charakterystycznych

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi o obiekcie ……………………….………………………………………………………………………………………………………………….

 

□ Akceptuję regulamin I konkursu „Zielony Świdwin”

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędną do obsługi konkursu „Zielony Świdwin”

 

 

Podpis zgłaszającego

 

 

ANKIETA DODATKOWA – NIEOBOWIĄZKOWA

(prosimy o poświęcenie 2 minut na wypełnienie ankiety dodatkowej, która pomoże organizatorom lepiej poznać adresatów konkursu)

Płeć (do wyboru):

□ mężczyzna

□ kobieta

Wiek do wyboru:

□ poniżej 18

□ 8 – 25

□ 26 – 40

□ 40 – 60

□ 60+

Wykształcenie:

□ podstawowe

□ średnie

□ wyższe

Ile czasu tygodniowo wymaga pielęgnacja zieleni zgłoszonej do konkursu?

□ 1 – 4 godziny

□ 5 – 9 godzin

□ powyżej 10 godzin

Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o konkursie?

□ od rodziny znajomych, sąsiadów

□ z Facebooka

□ ze strony internetowej Miasta Świdwin

□ z innego źródła

Wypełnioną ankietę wraz ze zdjęciami obiektu zgłaszanego do Konkursu należy wysłać na adres: ratusz@swidwin.pl  lub Urząd Miasta Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie ogrodniczym „Zielony Świdwin”. Można do niego zgłosić swój ogród, ogródek, balkon itp.

Regulamin konkursu ogrodniczego

Organizator konkursu ogrodniczego

Burmistrz Miasta Świdwin

Adresaci konkursu ogrodniczego

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Świdwina, firma i instytucja działająca na terenie miasta, a także grupy podejmujące zielone inicjatywy.

Przedmiot konkursu ogrodniczego

Konkurs dotyczy ozdobienia roślinami naturalnymi:
1. Balkonów, loggii i okien;
2. Ogródków przydomowych;
3. Budynków i terenów ogólnodostępnych (np. placów, parków, zieleńców i ogrodów jordanowskich, terenów wokół hoteli, kawiarni, restauracji, szkół, przedszkoli, instytucji kulturalnych.);
4. Osiedli mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków komunalnych)

Terminy

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.
 2. Objazd Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów odbędzie się w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznanie dyplomów i nagród odbędzie się w terminie 14 września 2019 r.

Więcej informacji o konkursie ogrodniczym znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Świdwin