Informacje

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIDWINIE

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie.

  1. Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury: Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie, u!. Niedziałkowskiego 17, 78-300 Świdwin.
  2. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów.
  3. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 ze zm.);
  • wykształcenie wyższe;
  • co najmniej 5 – letni staż pracy w co najmniej jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej, o której mowa w art. 2 ustawmy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r. poz. 1983), w tym eo najmniej 3 – letni staż pracy w kierowaniu instytucją kultury,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 

szczegółowe informacje znajdują się >>> tutaj <<<